Dezember 2021 Januar 2022 Februar 2022 März 2022 April 2022 Mai 2022 Juni 2022 Juli 2022 August 2022 September 2022 Oktober 2022 November 2022 Dezember 2022
aktuelle Umläufe | Leistungsübersicht | Beobachtung einfügen | Einzelansicht | weitere Umlaufpläne | Facebook sledovaček | Administrator | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Einsatzübersicht - Dezember 2022
 TS 163, 164 a 361: 163 a 362 PP Děčín

Umlauf am
10. 12.:
TS 163 (163)TS 164 (163)TS 361 (362)Datum
1. Tag1. Tag2. Tag3. Tag4. Tag5. Tag1. Tag2. Tag3. Tag
------6850/602/29602
19401943/6493
Do 1. 12.163.040 [1] 163.074
362.129
[2]
163.063 163.078 163.087 163.070 362.129
163.040
[3]
163.040
362.130
[4]
362.131 Do 1. 12.
Fr 2. 12.640.107 163.089 163.040 163.063 163.078 163.087 362.131
362.132
[5]
362.129 362.130 Fr 2. 12.
Sa 3. 12.- - - - - - 362.130 362.132 362.129 Sa 3. 12.
So 4. 12.- - - - - - 362.129 - 362.130 So 4. 12.
Mo 5. 12.163.074 163.087 163.089 163.040 163.063 163.078 362.131 362.129 362.132 Mo 5. 12.
Di 6. 12.163.074 163.070 163.087 163.089 163.040 163.063 362.132 362.131 362.129 Di 6. 12.
Mi 7. 12.163.074 163.063 163.070 163.087 163.089 163.040 362.129 362.132 362.131 Mi 7. 12.
Do 8. 12.640.102 [6] 163.074 163.063 163.070 163.087 163.089 362.131 362.129 362.132
640.102
[7]
Do 8. 12.
Fr 9. 12.163.089 163.078 163.074 163.063 163.070 163.087 362.130 362.131 362.129 Fr 9. 12.
Sa 10. 12.- - - - - - 362.129 362.130 362.131 Sa 10. 12.
Umlauf am
10. 12.:
------6850/602/29602
19401943/6493Datum
1. Tag1. Tag2. Tag3. Tag4. Tag5. Tag1. Tag2. Tag3. Tag
TS 163 (163)TS 164 (163)TS 361 (362)

[1]Zug 6825: 163.040
[2]Züge 6420, 6420: 163.074
Zug 1948: 362.129
[3]Zug 6426: 362.129
Zug 602: 163.040
[4]Zug 1940: 163.040
Züge 7072, 1950: 362.130
[5]Zug 6942: 362.131
Zug 6426: 362.132
[6]Züge 6818, 6825: 640.102
[7]Züge 1945, 6497: 362.132
Züge 6808, 6815: 640.102, pozn: Do Prunéřova přijel jako Os 17 659, z Prunéřova jako Os 6815